Recerca Loading...

Home / Societat / Recerca

El Pla Estratègic Blanquerna-URL 2016-2020 disposa d’una línia estratègica que fa referència a la recerca aplicada i transferència de coneixement, essent el seu objectiu principal “ser referents per a l’aportació d’alt valor afegit en els diferents sectors vinculats als nostres àmbits de coneixement.

Cal esmentar com a accions prioritàries del curs l’aplicació de l’actualització de l’Acord del Pla de Carrera Professional del Professorat i de la posada en marxa dels tres Instituts de Recerca de la FPCEE (Institut de Psicologia, Institut d’Educació i Institut d’Esport). 

Nombre de grups de recerca: 12 reconeguts per la Generalitat de Catalunya.

Publicacions (indexades) (xifra relativa a l’any 2016): 96 (Nombre de publicacions cercades amb factor d'impacte al WOS (Web of Science).

  • Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL: 62
  • Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL: 20
  • Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL: 14

Publicacions (llibres) (xifra relativa al curs 2016-17): 41

Tesis (xifra relativa al curs 2016-17): 34

Durant aquest curs s’ha configurat una comissió per tal d’elaborar un projecte sobre un dels aspectes significatius del Pla Estratègic que és la creació d’una Oficina Corporativa de Gestió de la Recerca. Alhora s’ha iniciat un procés per afavorir la recerca aplicada.