Gestió ambiental Loading...

Home / Medi ambient / Gestió ambiental

Blanquerna-URL, com a organització amb vocació de servei, té la voluntat de contribuir al creixement sostenible dins del territori i, en conseqüència, en l'entorn. Conscient també dels impactes que genera amb les seves actuacions, assumeix el compromís de treballar en aquelles línies d'actuació que condueixen a polítiques actives i preventives per al bé general de l'organització i del seu àmbit territorial més proper.

Blanquerna-URL durant el curs 16-17 ha obtingut la llicència mediambiental de tots els seus edificis, menys de l'edifici de la Tamarita en curs actualment, després d'haver executat les actuacions que requereix la legislació. 

Es continua amb la tasca d'unificació dels serveis i subministraments a través de contractes de manteniment comuns en tots els edificis. Això ha permès optimitzar des de costos fins a una millor gestió i anticipació a les incidències en la gestió dels edificis.
Guia de bones pràctiques en marxa durant el curs 2016-17
Durant els darrers dos cursos acadèmics s'han impulsat i donat a conèixer un conjunt de bones pràctiques de la organització, en línia de contribució per a un entorn més sostenible. Tot seguit, s'enuncien el conjunt d'aspectes que configuren aquesta guia de bones pràctiques:

  • Treballar en la substitució de llums LED en tots els edificis per intentar reduir l'impacte en el consum elèctric i en l'optimització de la potència elèctrica contractada
  • Instal·lar difusors per a reduir el consum d'aigua als edificis
  • Millorar en la separació de residus en tots els àmbits de la comunitat universitària a través d'un gestor de residus (FEMAREC) per garantir la seva traçabilitat
  • Reduir l'ús de paper després de la implementació del sistema d'equipaments multifunció (Canon) i potenciar les campanyes de conscienciació
  • Facilitar la connexió entre els membres de la comunitat educativa a través de la nova intranet de Blanquerna-URL, SCALA, compartint la informació a través d'entorns digitals
  • Unificar els serveis i subministraments a través de contractes de manteniment comuns en tots els edificis per optimitzar costos i fer-ne una millor gestió
  • Aprofitar els excedents alimentaris en virtut del conveni de col·laboració amb l'ONG Nutrició Sense Fronteres (adjunt es presenten les dades de l'any 2017).

En aquest sentit, alguns avenços en aquest conjunt de bones pràctiques ha permès, per exemple, reduir el consum de paper en tota la organització. L'import total d'estalvi per la implementació del sistema d'equipaments multifunció (estalvi de paper, augment dels documents escannejats, estalvi energètic...) s'ha traduït en uns 25.000 € de menys despesa en aquest curs.  

Una altra dada significativa que es recull és el nombre de quilos totals de paper i cartró que es reciclen en totes les facultats i edificis de Blanquerna: ens aproximem ja als 4.000 quilos en un curs.