Aigua Loading...

Home / Medi ambient / Aigua

NOTA: No hi ha consum d'aigües superficials, aigües subterrànies, aigües pluvials ni aigües residuals d'una altra organització.
Consum d'aigua per m2
0,30 m3/m2   2015-16 (*)
0,28 m3/m2   2016-17 
(*) L'indicador del curs 15-16 s'ha recalculat segons l'actualització de metres quadrats de tots els edificis realitzada l'any 2016.