Salut i seguretat laboral Loading...

Home / Laboral / Salut i seguretat laboral

En aplicació de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i del seu reglament de desenvolupament, Blanquerna-URL té un Comitè de Seguretat i Salut a cadascun dels seus centres de treball. El Comitè de Seguretat i Salut de cada Facultat i centre està integrat per representants dels treballadors i de Blanquerna i és paritari. El 100% dels treballadors està representat als comitès de seguretat i salut de Blanquerna. 

Blanquerna-URL proporciona equips de protecció individual a les persones el lloc de treball de les quals així ho requereixi i ofereix la formació adient a tots els treballadors -els quals tenen la possibilitat d'efectuar reclamacions sobre la matèria per via Comitè de Seguretat i Salut, o bé adreçant-se directament a la direcció del seu centre de treball-. Els representants dels treballadors són convidats per Blanquerna-URL a les inspeccions, auditories i investigació d'accidents relacionats amb la seguretat i la salut.

Indicadors de salut i seguretat laboral
Nota: Aquestes dades estan referides a anys naturals.
Índex de Freqüència = Nº Accidents / Nº hores treballades x 1.000.000
Índex d'Incidència = Projecció anual de baixes iniciades en el període x 1.000 / Mitja anual treballadors
Índex de Gravetat = Nº Jornades Perdudes x 1.1000 / Hores d'exposició a risc / Nº treballadors
Índex de Durada Mitjana = Dies de baixa de les altes mèdiques de l'exercici / Nº altes de l'exercici
Taxa d'absentisme = Dies de baixa transcorregut any x 100 / Suma (Dies mes x treballadors afiliats mes)