Perfil de la plantilla Perfil de la plantilla Loading...

Home / Laboral / Perfil de la plantilla

Per la naturalesa de l'activitat acadèmica, la plantilla respon a una estacionalitat que explica les fluctuacions de personal entre semestres i períodes del curs acadèmic, especialment pel que fa al professorat. La plantilla del Personal d'Administració i Serveis és molt més estable per les característiques de les seves funcions.

Rotació de la plantilla
Altes
En el curs 2015-16, el nombre de persones que va començar la seva activitat va ser de 89, dels quals 52 eren homes i 37 dones.

En el curs 2016-17, el nombre de persones que va començar la seva activitat va ser de 42, dels quals 10 eren homes i 32 dones.

Baixes
En el curs 2015-16, es van produir 18 baixes voluntàries, de les quals 4 van passar a situació de jubilació. Hi va haver 3 acomiadaments igualment per causes objectives.

En el curs 2016-17, es van produir 11 baixes voluntàries, de les quals 4 van passar a situació de jubilació. Hi va haver 2 acomiadaments igualment per causes objectives.
Beneficis socials
Tots els treballadors es troben sota la cobertura del Conveni col·lectiu de treball de Blanquerna-URL, independentment de la seva jornada. Blanquerna-URL i la representació dels treballadors tenen acordats una sèrie de beneficis socials per a tota la plantilla, entre els quals es troben: dinar subvencionat, assegurances de responsabilitat civil i d'accidents, gratificació de permanència, formació, revisió mèdica gratuïta, plaça gratuïta per estudiar a les tres facultats de Blanquerna-URL per a empleats i familiars, cobertura del 100% del sou en cas de baixa i, finalment, la possibilitat de conciliació de vida laboral i familiar, afavorint la flexibilitat d'horari en funció de les necessitats individuals.