Diversitat i igualtat d'oportunitats Loading...

Home / Laboral / Diversitat i igualtat d'oportunitats

Indicadors de diversitat
Pla d'Igualtat
En data 10 de juny de 2011, Blanquerna-URL va acordar amb la representació legal dels treballadors el Pla d'Igualtat que recull les mesures a assolir dins la institució per a la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes.
Persones amb necessitats especials de suport
Blanquerna-URL també incorpora dins la seva plantilla persones amb necessitats especials de suport -representant un 2,28% de la mateixa- i alhora contracta serveis que ocupen a persones amb necessitats especials.

Referent a l'àmbit de la contractació, esmentar que des de fa força anys té contractat els serveis amb FEMAREC, entitat d'acció social dedicada a la inserció social, laboral i cultural de col·lectius en risc d'exclusió, atenent a les persones per mitjà dels àmbits d'orientació laboral, millorar de l'ocupabilitat, formació ocupacional i d'altres relacionades.

Taxes de permanència després de baixes de maternitat o paternitat