Materialitat Materialitat Loading...

Home / Grups d'interès i materialitat / Materialitat

875568 (1).jpg
Proveïdors
Blanquerna-URL treballa amb diferents proveïdors externs per cobrir les necessitats de la seva activitat.

Els proveïdors són: 
  • Serveis externs: neteja, seguretat, restauració, viatges, comunicacions, etc. 
  • Serveis professionals: assessors legals, enginyeria i arquitectura, informàtica, etc.
  • Serveis de manteniment: materials i conservació d'edificis.
Blanquerna-URL busca una relació de proximitat amb els seus proveïdors per tal d'elaborar un diagnòstic dels problemes i facilitar la resolució dels mateixos d'una forma fàcil i àgil. Alhora, realitza compres de béns i serveis a proveïdors locals, en la mesura del possible, afavorint així el teixit empresarial més proper.


Identificació, priorització i validació d'aspectes i assumptes

Per portar a terme l'anàlisi de materialitat i determinar quins són els aspectes rellevants en matèria de reponsabilitat social que hem d'incloure en la nostra memòria, hem seguit les següents fases, tal i com estableix la guia G4 del Global Reporting Initiative:  

1. Identificació: considerant els aspectes de la Guia G4 del Global Reporting Initiative, els principis de l'Economia Social i altres aspectes específics vinculats a l'activitat de Blanquerna, hem elaborat un llistat dels aspectes potencialment rellevants.

2. Priorització: els aspectes identificats a la primera fase han estat inclosos a una enquesta en línia dirigida als nostres grups d'interès (anàlisi externa) amb l'objectiu de prioritzar aquells aspectes segons el seu grau de rellevància.  Per altra banda, es va portar a terme una sessió amb el comitè de direcció que va servir per fer la priorització interna. Els resultats dels dos exercicis (enquesta als grups d'interès i sessió amb el comitè de direcció) es plasma en la matriu de materialitat. 

3. Validació: els resultats han estat revisats internament per garantir que reflecteixen adequadament el context de sostenibilitat de Blanquerna.


Matriu de materialitat
Matriu materialitat.jpg