Grups d'interès Grups d'interès Loading...

Home / Grups d'interès i materialitat / Grups d'interès

Per elaborar aquest apartat, l'equip de direcció de les Àrees transversals de Blanquerna-URL va realitzar unes jornades de treball per identificar els diferents grups d'interès i, després de classificar-los, va representar la matriu que tot seguit s'adjunta.

Tant el col·lectiu de 
treballadors com el d'estudiants proveïdors, configuren els grups d'interès des d'una vessant externa, mentre que el col·lectiu Patronat s'ha considerat des de la vessant interna. 


Mapa dels grups d'interès

Per a l'elaboració d'aquesta memòria es va realitzar una enquesta als grups d'interès identificats, en què es demanava quins temes consideraven prioritaris per a la gestió dels impactes socials, econòmics i ambientals -positius i negatius- de l'activitat de Blanquerna-URL.