Satisfacció dels estudiants Loading...

Home / Estudiants / Satisfacció dels estudiants

Els serveis del vicerectorat de política acadèmica fan cada 4 cursos una enquesta de satisfacció als estudiants de primer i quart curs amb 22 ítems o indicadors. Actualment, la URL disposa dels resultats de 5 promocions diferenciades. La darrera que s’ha fet correspon als estudiants del curs 2014-2015.

La taula següent és una síntesi agregada per facultats dels 14 indicadors del grau de satisfacció dels estudiants de 4t curs. El percentatge és el resultat de la suma de les respostes obtingudes enter "Bastant d'acord", "Molt d'acord" i "Totalment d'acord". 

Per a pròxims cursos està previst incorporar els resultats d'enquestes realitzades per entitats externes a la universitat.