Comunicació i relació amb els estudiants Loading...

Home / Estudiants / Comunicació i relació amb els estudiants

Canals de comunicació amb l'estudiant

Els estudiants de Blanquerna-URL disposen de diversos canals de comunicació i d'informació:

  • SCALA: el Campus Virtual SCALA incorpora un entorn d'ensenyament-aprenentatge (EVA) basat en la coneguda plataforma Moodle, en un entorn més participatiu i intuïtiu. A través del campus virtual, l'estudiant està al corrent dels plans d'estudis, resultats acadèmics, comunicats de la Facultat i del professorat, notícies institucionals, i té accés als seus documents i impresos i al gestor de correu. 
  • Full informatiu: un cop a la setmana, l'estudiant rep la informació sobre els actes de la Facultat, congressos, activitats del professorat, recerca, i d'altres notícies d'interès. 
  • Xarxes socials: Blanquerna i cadascuna de les seves facultats tenen presència a Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Google+ i Instagram, on es publica diàriament contingut relacionat amb els estudis, l'actualitat, les activitats i jornades universitàries, les aparicions als mitjans de comunicació, etc. 
  • Alumni: aquest servei, que disposa també d'una plataforma virtual, facilita el contacte dels estudiants ja graduats amb les empreses, altres alumni, professors, etc. L'objectiu és crear una xarxa de networking i una gran comunitat d'alumni de les tres facultats de Blanquerna.
Altres canals de comunicació institucional
  • La Revista de Blanquerna va néixer l’any 1999 i és la publicació institucional que s’edita dues vegades durant el curs i té una tirada de 18.000 exemplars. Aquest curs 2016-17 s'han editat els números 35 i 36 amb la nova estructura implementada el curs anterior que consta de dues parts diferenciades: un primer bloc d’informació sobre temes d’actualitat i amb la veu d’experts universitaris i investigadors; i un segon bloc on s’ofereix informació de la vida universitària a Blanquerna.
  • El Butlletí de Blanquerna és una publicació institucional que s'edita amb una periodicitat mensual amb reportatges, entrevistes, articles d'opinió i notícies que fan referència a l'activitat acadèmica i de recerca de Blanquerna-URL.
Serveis d'atenció i acompanyament personal

Totes les facultats disposen a més a més de les secretaries acadèmiques, de serveis d'informació i orientació als estudiants que ajuden a resoldre els dubtes sobre els processos administratius i acadèmics durant el curs. 

També es disposa d'un Servei d'Orientació Personal (SOP) format per un equip interdisciplinari d'orientadors personals que, des d'una perspectiva psicopedagògica, atenen de forma personalitzada els estudiants que lliurement demanen orientació davant de dificultats de caire personal, acadèmic i/o social. És un servei que s'ofereix gratuïtament als estudiants. 

Els estudiants reben també l'atenció dels tutors de Seminaris durant els quatre cursos del grau. Aquesta figura aporta una de les característiques més diferencials del mètode de Blanquerna: el treball d'atenció i seguiment particular a cada estudiant, per extreure les màximes potencialitats de cadascú.

Programa ATENES

El programa ATENES (Atenció als Estudiants amb Necessitats Específiques de Suport) ofereix atenció als estudiants atenent la diversitat de necessitats específiques que es deriven de la discapacitat. Promou el desenvolupament acadèmic i personal en l'àmbit universitari, des d'un context normalitzador que fomenta l'autonomia i preserva la singularitat de cadascú.
Acompanyament professionalitzador
El Suro, borsa d’estudiants a la qual s’accedeix a través de la intranet i on es pengen les demandes temporals o puntuals compatibles amb l’horari lectiu i que no requereixen ser titulat. El curs 2016-17 es va tancar amb 378 sol·licituds de feina de diversa tipologia.

- Es va celebrar la 2a edició del Talent Day a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals amb motiu de les IV Jornades d’Orientació i Innovació Professional, i va tenir com a objectiu que els estudiants d’últim curs i els Alumni puguessin presentar-se a les empreses del sector. Els candidats van tenir l’oportunitat de conèixer quines són les competències més ben valorades per part de les empreses i quines són les tendències del mercat.  En aquesta ocasió 27 professionals de 22 d’empreses van dur a terme més de 250 entrevistes en dues hores. 

- Va tenir lloc la VII Jornada CAFE-Empresa a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport on a través dels workshops els estudiants del grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport van realitzar entrevistes de treball amb un seguit d’empreses del sector. Van participar 28 empreses del sector, van participar 80 estudiants de 4t curs, i es van fer un total de 295 entrevistes.

- Una altra acció molt significativa ha estat la Taula rodona organitzada durant la festivitat de sant Tomàs de 2017 amb el títol “Construïm xarxes, construïm aliances: Aportació de la xarxa d’estudiants i d’Alumni al desenvolupament del Pla estratègic” amb la participació de 3 Alumni i 3 estudiants.

Per al curs 2017-2018 es preveu seguir treballant per afavorir aquests mateixos objectius que s’han desplegat en una fase inicial. També aquells vinculats en ampliar o millorar l’oferta formativa -grau i postgrau- (Línia estratègia nº1) i, també, diversos aspectes vinculats a la internacionalització (Línia estratègica nº5).

Objectius relacionats amb els estudiants del curs 2016-17 en el marc del Pla Estratègic
Per al curs 16-17 els objectius plantejats, seguint el Pla Estratègic de Blanquerna 2016-20, en l'àmbit dels estudiants de Blanquerna- URL han estat els següents:

A) De la línia estratègica nº 6:

- Augmentar la participació en el projecte Blanquerna-URL
- Potenciar el perfil emprenedor
- Millorar la inserció professional
- Millorar els vincles i les sinergies amb els Alumni

B) De la línia estratègica nº 7:

- Ampliar les beques i ajuts als estudiants

Salut i seguretat

Blanquerna-URL té establerta una política de manteniment de les instal·lacions dels edificis a través de contractes de manteniment que garanteixin un bon funcionament de les mateixes així com de contribuir a l'adaptació a la normativa vigent. Així és com en aquest darrer curs acadèmic 16-17, tots els edificis han estat preparats per a l'adaptació a la llei mediambiental.

Així mateix es disposen de pòlisses multirisc de totes les instal·lacions, a través de les seves corresponents assegurances concertades.

Els estudiants també estan coberts per pòlisses de responsabilitat civil i també s'assegurances mèdiques que cobreixen les activitats que desenvolupen com a complement de la seva formació, com són el cas de les activitats de pràctiques.