Gestió i resultats econòmics Gestió i resultats econòmics Loading...

Home / Economia / Gestió i resultats econòmics

El pressupost de Blanquerna-URL s'elabora per cursos acadèmics (de setembre a agost). Aquest treball es prepara en el mes de juliol per a la seva aplicació al mes de setembre, coincidint amb l'inici de curs. Tant el pressupost com la seva execució i auditoria es validen i s'aproven en les sessions de Patronat corresponents.

En la sessió del Patronat de Blanquerna-URL del dia 27/11/2014 es va aprovar el Codi Ètic per a les Inversions Financeres, que s'adjunta a continuació. 
Balanç i compte de resultats
Curs acadèmic 2016-17
CompteResultats.jpg
Balanc?.jpg
Balanç i compte de resultats
Curs acadèmic 2015-16
912507.jpg
Balanc?.jpg