Focus significatius d'interès i d'activitat Loading...

Home / Blanquerna / Focus significatius d'interès i d'activitat

El curs 2016-2017 s’ha caracteritzat per un esdeveniment celebratiu de caràcter general, el 25è aniversari del reconeixement de la URL de la qual Blanquerna és institució fundadora i, sobretot, per aquells fets de caràcter intern que han tingut alta incidència: l’inici del nou Pla estratègic i la signatura de l’Acord de Desenvolupament sostenible en matèria econòmica; la incorporació de dos nous degans i el relleu d’alguns membres dels equips directius; i la cerimònia d’investidura de doctor honoris causa del Dr. Joan Massagué.

1. 25 anys de la URL
El dia 6 d’octubre de 2016 es va celebrar a la Casa Llotja de Mar de Barcelona l’acte central del 25è aniversari del la URL i, alhora, la inauguració del curs 2016-2017. La URL ha estat la única universitat privada d’iniciativa social aprovada unànimement pel Parlament de Catalunya.  La memòria del 2016-2017 indica que avui aplega més de 19.000 estudiants, amb una comunitat de 1278 professors i 827 PAS. S’imparteixen 36 graus, 56 màsters universitaris, 11 programes de doctorat i 258 títols propis. El percentatge d’estudiants estrangers regulars és de 16,3%. En aquella celebració es va presentar un vídeo i un llibre commemoratiu.

Més enllà de les dades i les celebracions el context de dues commemoracions ens motivà aquesta reflexió publicada a l'editorial del Butlletí 203:

imatge-noticia-llibre-25-aniversari-URL.jpg
«Ramon Llull estaria orgullós del sistema universitari? I de la universitat que duu el seu nom? La pregunta no és menor per dos motius. En primer lloc, perquè Llull no féu estudis reglats a la universitat; d'altra banda, perquè hom podria dir que la seva intencionalitat, el seu mètode i el seu sistema s'han mantingut com a alternatives a la universitat durant segles. De fet, l'argument o caracterització de Ramon lo foll no és suficient per justificar l'exclusió del seu projecte dels escenaris oficials. El seu model fou tan innovador, integrador, divers i compromès que el sistema universitari ha necessitat segles per copsar el potencial del seu paradigma. 
...
Certament, el nom no fa la cosa i per això el 25è aniversari de la URL ha de suposar -juntament amb l'agraïment, el reconeixement i la celebració- el compromís per al desenvolupament d'un projecte que, tot pouant en lo foll, consolidi un model universitari extraordinari per tal d'afavorir respostes satisfactòries a les grans transformacions i reptes de l'esdevenidor. Llull no és caduc i ni un llast, ans al contrari, la vitalitat i enginy enlairen la condició humana i de qualsevol sistema. L'empremta lul·liana integrada i projectada sobre el model universitari continua sent una enorme oportunitat. Així ho pensem des de Blanquerna-URL».
2. Inici del desenvolupament del Pla Estratègic Blanquerna-URL 2016/2017 – 2019/2020

Elaborar el Pla estratègic ha obligat i obliga a la institució a repensar-se. Això passa per repensar què fa i com però, sobretot, qui és, on vol arribar i quins han de ser els trets vitals de la seva actuació. Repensar-se contemplant la immediatesa i també tota la seva història i experiències, la dinàmica interna i les circumstàncies externes, les seves necessitats i les necessitats del món i dels joves... Una bona mostra va ser la jornada de treball de l'11 de juliol. Per aquest motiu, el Pla estratègic 2016-17/2019-2020 comença amb la reformulació de la missió de Blanquerna -que descriu la seva finalitat última-, la visió -que explicita com vol ser percebuda d'aquí uns anys-, i els valors -que presenten quins principis hauran de ser els més permeables i prioritaris per dinamitzar tot el projecte-.

Convindrà afavorir moments de treball col·lectiu per a la interiorització i l'arrelament dels conceptes incorporats en la 
missió, la visió i els valors. Nocions que formen part de les descripcions com, per exemple, "comunitat universitària plural", "humanisme cristià", "educació integral", "professionals competents, ètics i compromesos", "transformació social", "creació de coneixement al servei de la justícia i el bé comú", "estil propi i innovador", "alt nivell d'ocupabilitat i compromís social", etc., són prou potents i emblemàtiques com per no passar de puntetes. La institució no vol una missió, visió i valors de cara a la galeria. La comprensió fonda d'aquests elements és fonamental per generar un gran moviment que permeti assolir els objectius i les accions del Pla estratègic. 

El Pla estratègic Blanquerna 2016-2017/2019-2020 té dos eixos que configuren la seva articulació bàsica: "Blanquerna al món" i el "món Blanquerna". Aquesta aixopluga les deu línies estratègiques amb els corresponents objectius, focus d'actuació, accions, etc. Això ja dóna dues pistes fonamentals per interpretar el Pla: la referència al nom Blanquerna i el valor del concepte món. 

Amb l'èmfasi posat en l'expressió Blanquerna, es vol significar que el Pla estratègic té la mirada i la finalitat en la totalitat, és a dir, en la seva comprensió holística. Sense renunciar a la singularitat de cada facultat i de cada àmbit, Blanquerna té una història, és una mateixa institució i vol desplegar un projecte comú. Aquest Pla ajudarà a compartir, projectar, prioritzar, focalitzar, sincronitzar, guanyar en transversalitat i avaluar tot allò que li pertoca com a conjunt. D'altra banda, la tradició de Blanquerna pivota en la centralitat de les persones i, ara, d'una manera expansiva es vol anar més enllà. De fet, la paraula món -en el sentit més ampli- ja incorpora les persones. Per què "Blanquerna al món"? En la progressió successiva de la organització s'ha anat fent experiència de la importància de diversos "mons": l'empresarial, la recerca, els col·legis professionals, la dimensió internacional, els convenis amb altres universitats, les xarxes, etc. Blanquerna ha de bategar fort amb presència, participació, visibilitat i implicació en el món amb una renovada vocació cosmopolita. Alhora, també en els darrers anys, s'ha descobert i percebut com una gran comunitat amb moltes realitats i amb una no petita complexitat que ha desenvolupat un estil concret pel que fa al ser i fer, és a dir, la metodologia, la manera d'actuar i relacionar-se, etc. Existeix, doncs, el "món Blanquerna" amb un valor afegit objectiu i, per això, aquest món s'ha de seguir conreant com a pol d'atracció. Tot plegat comporta que també aquest món ha de créixer i millorar.

"Blanquerna al món" i el "món Blanquerna" formen dos escenaris que es complementen, nodreixen i s'expliquen.

3. Acord de desenvolupament sostenible de Blanquerna-URL en el marc del Pla Estratègic.
Per tal de conjuminar el desenvolupament del Pla estratègic i els lògics interessos dels treballadors, durant el mes de març de 2017 la comissió paritària (representants de la part social i de la institució) va signar un acord (1 de gener 2017 al 31 de desembre 2020) sobre un nou sistema retributiu vinculat al desenvolupament sostenible de la institució. Després d’un procés de reflexió i diàleg conjunt es va valorar positivament una negociació que anés més enllà d’una revisió anual dels sous, un cert distanciament de la referència única a l’IPC, la introducció de la cultura de les compensacions i una més àmplia informació sobre els estats financers. Tot plegat, un cert canvi de paradigma en el sistema retributiu per als pròxims quatre anys que incorpora un increment fix, progressiu i garantit de les taules salarials i, alhora, una compensació variable vinculada al desenvolupament. Aquest entorn facilita de manera significativa la planificació de l’escenari econòmic de caràcter intern i extern. 

4. Canvi als deganats de dues facultats.
La Dra. Conxita Mestres ha estat nomenada degana de la Facultat de Ciències de la Salut en substitució del Dr. Màrius Duran i el Dr. Sergi Corbella ha estat nomenat degà de la Facultat de Psicologia Ciències de l’Educació i de l’Esport en substitució del Dr. Josep Gallifa. Ambdós degans han iniciat la seva trajectòria amb el respectius equips directius.

Conxita_Mestres.jpg
sergi.jpg

5. Joan Massagué, honoris causa de la URL

El passat 24 d'abril de 2017, el Dr. Massagué va ser investit doctor honoris causa per la URL, a proposta de la Facultat de Ciències de la Salut, en reconeixement al treball que duu a terme en benefici de la ciència i la salut. La professora de Blanquerna Salut, la Dra. Emília Sánchez, va fer l'elogi dels mèrits de Massagué i ell, en el seu discurs, va reclamar uns centres de recerca que ofereixin un entorn de col·laboració, motivació i exigència. El treball del Dr. Massagué s'ha centrat, sobretot, en l'estudi dels mecanismes de senyalització que resulten essencials per al desenvolupament normal dels teixits i que s'alteren en presència del càncer.

honoris-causa-URL-joan-massague.jpg

És un dels investigadors més importants en les àrees de la regulació de la divisió cel·lular i de la metàstasi. Les seves aportacions han estat clau per al coneixement dels mecanismes que permeten aturar la proliferació cel·lular, procés que quan es descontrola duu a la formació de tumors.

Així mateix, el seu treball ha permès identificar els gens i els mecanismes que controlen la metàstasi de les cèl·lules tumorals del càncer de mama i del càncer de pulmó cap a altres òrgans -sobretot el cervell-, descobriment que obre noves possibilitats d'investigació en aquest aspecte del càncer. Des del 1979, el Dr. Massagué ha desenvolupat la seva carrera científica als Estats Units, mantenint alhora estrets vincles amb la comunitat científica catalana. A finals del 2013 va ser nomenat director científic del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nova York, un dels centres de recerca sobre el càncer més destacats dels Estats Units. 

Aquesta cerimònia reflecteix el moment vital i de creixement de la Facultat de Ciències de la Salut i, alhora, representa el pòrtic dels actes de celebració dels vint-i-cinc anys.