La present Memòria correspon al període comprès entre 1 de gener de 2013 i 31 de desembre de 2013 i s'ha elaborat d'acord amb la Guia per a l'elaboració de memòries de sostenibilitat del Global Reporting (versió G3.1) per a un nivell de conformitat B+. La Memòria conté els principals aspectes de la gestió de la sostenibilitat de l'organització, els indicadors clau i les principals mesures adoptades per gestionar-les de manera adequada. El contingut s'ha definit tenint en compte els principis de materialitat, participació de grups d'interès, context de sostenibilitat i exhaustivitat.

Highlights