La Memòria de Responsabilitat Social d'FGC 2018 segueix els principis i els continguts bàsics establerts a la Guia del Global Reporting Initiative per a l'elaboració de memòries de sostenibilitat d'acord amb els estàndards GRI, amb un nivell de conformitat: "opció essencial". Les dades publicades corresponen al període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2018.


Copyright © 2019 Enablon. All rights reserved | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contact Us | Terms Of Use