La memòria de responsabilitat social del CCIB presenta els impactes en matèria de sostenibilitat més rellevants de la seva activitat i aporta informació sobre les actuacions que es duen a terme per a gestionar-los correctament. La principal novetat que incorpora és que s'ha elaborat d'acord amb la nova Guia G4 del Global Reporting Initiave, opció "De conformitat - Essencial", que incideix en els aspectes materials, és a dir, aquells que els grups d'interès consideren més importants.

A destacar