Memòria de Responsabilitat Social Corporativa 2014

La present memòria de responsabilitat social recull els impactes en matèria de sostenibilitat més rellevants de l'activitat del CCIB i aporta informació sobre les actuacions que es duen a terme per gestionar-los correctament. En la línia iniciada l'any 2013, s'ha elaborat sobre la base de la Guia G4 del Global Reporting Initiave, opció "De conformitat - Essencial", que incideix en els aspectes materials, és a dir, aquells que els grups d'interès consideren més importants.

A destacar

Declaració de la Direcció General

Un any més, i per quart any consecutiu, em plau presentar-vos la Memòria de Responsabilitat Social del CCIB. El 2014 la valoració de l'activitat del CCIB ha estat molt positiva. L'increment en el nombre d'esdeveniments organitzats...

Sobre el CCIB

Amb un ampli ventall de serveis i dotat de tecnologia d'última generació, el CCIB ofereix pràcticament 100.000 m2 per a l'organització de qualsevol tipus d'esdeveniment

Gestió de la sostenibilitat

Fidel al seu compromís amb la societat i l'entorn el CCIB continua impulsant una estratègia de responsabilitat social corporativa iniciada l'any 2011.

Materialitat

El CCIB ha analitzat conjuntament amb els grups d'interès aquells aspectes més rellevants a informar en la memòria de sostenibilitat.

Energia

Un any més, el consum d'energia per delegat segueix una tendència decreixent arrivant a una reduccio del 14% respecte l'any 2013.

Gestió laboral

El 2014 el CCIB ha incrementat la plantilla arribant a les 71 persones. Fidel al seu compromís d'oferir als seus treballadors un lloc de treball de qualitat i llarga duració, la contractació a jornada completa ha augmentat, representant...

Relació amb l'entorn

El Centre continua mantenint una important xarxa de col.laboradors en l'àmbit local i ha consolidat l'acció social per mitjà d'acords de cooperació.

Relació amb els proveïdors

El 2014 a més de mantenir el percentatge de compres a proveïdors locals el CCIB ha incrementat el seu volum fins a un 35%.