Verificació Cargando...

EY.gif
L’Informe de desenvolupament sostenible 2015, reuneix les accions de la companyia al voltant dels nostres valors i els 10 compromisos que defineixen la nostra política de desenvolupament sostenible.

A partir d’aquest any 2015, adeqüem la nostra memòria de desenvolupament sostenible a la guia per a l'elaboració de memòries de sostenibilitat del Global Reporting Initiative (GRI) e incorporem l’enfocament de materialitat d’acord amb la versió del GRI G4.

L’informe ha estat revisat de manera independent en la seva totalitat a partir de la Guia d'actuació sobre treballs de revisió d'informes de Responsabilitat Corporativa emesa per l'Institut de Censors Jurats de contes d'Espanya, segons la norma ISAE 3000 (International Standard on Assurance Engagements) i se n'ha revisat el seguiment dels principis d'acord amb la norma AA1000 Accountability Principles Standard (2008), per assegurar que dóna resposta als assumptes que els grups de d'interès consideren rellevants.


A continuació es mostra un resum de les principals recomanacions relatives a les millores en l'aplicació dels principis d'inclusivitat , rellevància i capacitat de resposta , les quals no modifiquen les conclusions expressades en el present informe.

Inclusivitat :

Es disposa de mecanismes per a la identificació dels seus grups de relació, així com per conèixer i entendre les seves expectatives , tal com es descriu en els apartats " Fomentem el diàleg amb els nostres grups de relació " i " Incorporem plans i objectius per satisfer les expectatives dels nostres grups de relació " .

 

Rellevància :

Es realitza una anàlisi per seleccionar aspectes significatius a incloure en l'Informe , tal com es descriu a l'apartat " Fomentem el diàleg amb els nostres grups de relació " .

 

Capacitat de Resposta :

Es disposa de mecanismes per dissenyar , desenvolupar , avaluar i comunicar les respostes a les principals expectatives dels grups de relació, tal com es descriu a l'apartat " Incorporem plans i objectius per satisfer les expectatives dels nostres grups de relació "

 


Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon