Gestionem els riscos Gestionem els riscos Cargando...

La qualitat, l’excel·lència i l'eficiència del servei estan condicionades per factors externs que hem de conèixer i gestionar correctament; només així podem gaudir d’un servei en continu i assegurar que l’aigua que retorna al medi és de qualitat

Garantia de Subministrament

Des de fa molts anys, Aigües de Barcelona porta a terme una sèrie d'actuacions destinades a aprofitar al màxim els recursos disponibles i aconseguir-ne de nous, i a fomentar el consum responsable de l'aigua.

L'objectiu d'aquestes actuacions és evitar situacions de limitació en el subministrament d'aigua en una zona que, com tota l'àrea mediterrània, té un règim de pluges irregular i està afectada per períodes d'escassetat. Aigües de Barcelona està ben preparada per fer front als períodes de sequera.
Hem millorat l'eficiència de la xarxa d'abastament i la gestió de la demanda, el que ha reforçat la garantia de subministrament d'aigua a l'àrea.
186856441.jpg
Els períodes de sequera afecten els hàbits de consum de la població i consciencien sobre un ús més racional i sostenible de l'aigua. És per això que el consum d'aigua per persona i dia a l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha anat moderant al llarg dels últims anys.
Al llarg del dia varien molt les demandes d'aigua, que es gestionen des del Centre de Control Operatiu.
evodemanda.jpg
Avui, Barcelona i l'àrea metropolitana estan entre els nuclis de població desenvolupada que menys aigua consumeixen per persona. Com a mostra d'això hi ha la comparativa de consum entre ciutats europees:
FD2-21221.jpg

Tecnologia al servei d'una ciutat resilent

Aigües de Barcelona incorpora la innovació de manera transversal per tal d’adaptar-se a les necessitats específiques dels seus grups de relació.
TELELECTURA

La introducció dels comptadors amb tecnologia Smart Metering permet la integració de la telelectura en els processos comercials i d'atenció al client. Amb això s'ofereixen un seguit d'avantatges per al client, des de l'eliminació dels consums estimats a la detecció d'incidències de forma anticipada (mòdul de fuites, alarma de manipulació, alarma de comptador instal·lat a l'inrevés...), així com la possibilitat d'accedir a informació analítica per resoldre dubtes en variació de consums i el control dels mateixos.

El 2015 es continua amb l’evolució de la implantació de la telelectura en tot l’àmbit d’acord amb la planificació definida, que contempla bàsicament els municipis de Castelldefels, Gavà, Sant Feliu i el Districte de Sants de Barcelona, destacant la cobertura del 100% del municipi de Sant Climent de Llobregat.
instalador bateria _6165.jpg
AQUAENVEC

És un projecte europeu de recerca que ha proporcionat una eina web d'ajuda a la presa de decisions per millorar la relació entre l’impacte ambiental i el cost de les activitats del cicle urbà de l' aigua. Avalua i proposa accions per millorar l'ecoeficiència del cicle urbà de l'aigua, integrant les perspectives d'anàlisi de cicle de vida i de cicle de costos.

El maig de 2015 es van presentar els principals resultats, entre els que destaca la certificació, segons la norma ISO 140.545:2012 d'ecoeficiència, de la metodologia utilitzada en el projecte. Així mateix, els resultats en els casos d'estudi (Betanzos i Calafell) han convertit els cicles urbans de l'aigua d'aquestes poblacions en les primeres referències a nivell nacional per Aenor.

Més informació a www.life-aquaenvec.eu


"El projecte AQUAENVEC ha estat reconegut com un dels 25 millors projectes LIFE de medi ambient."


EFFINET

Aigües de Barcelona forma part del projecte europeu Effinet, centrat en l'aplicació de tecnologies avançades que permetin millorar, per una banda, l'eficiència de la gestió d'operacions a la xarxa d’aigua urbana i, per l’altra, la gestió de la demanda. És per això que s'ha desenvolupat una plataforma informàtica que permet la integració dels mòduls encarregats de la predicció i gestió de la demanda, el control operacional, així com el monitoratge en temps real de les xarxes d'aigua potable.
Els drons, una aposta per Aigües de Barcelona
Aigües de Barcelona porta a terme una prova pilot amb un dron en la inspecció interior de canonades de la xarxa de transport d'aigua potable.

Aigües de Barcelona ha efectuat recentment la primera prova pilot amb un dron a la xarxa de transport d'aigua potable, gràcies al qual es pot inspeccionar i obtenir informació de l'estat de conservació de l'interior de canonades de gran diàmetre.

La prova es va dur a terme en una canonada de transport de 1.500 mil·límetres de diàmetre a Sant Joan Despí. L'ús de drons pot complementar la tasca del personal tècnic en la inspecció interior de les canonades de gran diàmetre, proporcionar informació sobre possibles deficiències i valorar l'actuació necessària per reparar fuites. Aquests aparells poden arribar a llocs de difícil accés o que requereixen estrictes mesures de seguretat quan la inspecció la fa el personal tècnic.
fc_021215_5242.jpg

Sistema de gestió integrada


Som conscients del compromís social que representa gestionar recursos naturals i volem esdevenir una organització de referència en les àrees d’activitat pròpies. Per això, disposem d'un Sistema de Gestió Integrada en els següents àmbits:
• Gestió de qualitat, segons ISO 9001.
• Seguretat i salut laboral, segons OHSAS 18001.
• Gestió del risc sanitari de l’aigua, segons ISO 22000.
• Gestió ambiental, segons ISO 14001.
• Gestió energètica, segons ISO 50001.
• Gestió d’accidents greus, segons RD 1254/1999.
Així mateix, amb la implantació de sistemes de gestió d'innocuïtat de l'aigua segons la ISO 22000, Aigües de Barcelona es posiciona respecte a les tendències legislatives a escala mundial i concretament a l'enfocament del pla de seguretat de l'aigua, basat en els principis d'avaluació i gestió del risc, de la nova Directiva Europea sobre aigües de consum.
A més de les esmentades certificacions, la companyia també compta amb acreditacions de diferents laboratoris d'anàlisi d'aigües per la ISO 17025, l'acreditació de IELAB per a exercicis d'intercomparació segons la ISO 17043 i verifiquem les nostres dades en base a la ISO 14064, el sistema de Gestió de Gasos d’Efecte hivernacle.
Durant el 2015 s'ha implantant SGE 21 a Aigües de Barcelona, i la seva certificació està prevista per al 2016.

Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon