Avaluem l’impacte de la nostra activitat Cargando...

Som conscients dels múltiples impactes de la nostra activitat; és per això que els que el mesurem i treballem dia a dia per minimitzar-los oferint una gestió integral, ordenada i responsable del cicle urbà de l’aigua, sempre en coordinació amb els ajuntaments i fent atenció especial al manteniment preventiu.

Aigües de Barcelona incorpora criteris d’impacte econòmic, social i ambiental a la selecció i priorització 
de les inversions, i en el seu disseny aposta per l’ús dels recursos alternatius, la millora de 
la resiliència i la fiabilitat, i reforça l'eficiència del sistema.

Així, el 2015 s’han invertit 38.807.326 euros en accions de millora de les infraestructures de la xarxa davant dels 38.724.280 euros previstos en els compromisos d’inversió de l’Acord Marc entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Aigües de Barcelona. 

Pla Director d’Aigües de Barcelona

Durant el 2015, s’ha creat el Pla Director d’Aigües de Barcelona,  el primer pla realitzat seguint una estratègia de desenvolupament sostenible. Aquest completa l’enfocament dels seus  incorporant criteris d’impacte econòmic, social i ambiental a la selecció i priorització de les inversions, i en el seu disseny aposta per l’ús dels recursos alternatius, la millora de la resiliència i la fiabilitat, i reforça l'eficiència del sistema.

Així, el 2015 s’han invertit 38.807.326 euros en accions de millora de les infraestructures de la xarxa davant dels 38.724.280 euros previstos en els compromisos d’inversió de l’Acord Marc entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Aigües de Barcelona. 

Les actuacions que conformen el Pla director d'Aigües de Barcelona acompleixen una o més de les següents finalitats:

Pla director.JPG

Obres a la via pública

Les obres a la via pública són un dels grans reptes de les companyies que abasten de serveis bàsics les grans ciutats: aigua, electricitat, gas i telecomunicacions. Des del 1990, quan es va plantejar la revolució urbana que va representar els Jocs Olímpics, Barcelona compta amb una eina que garanteix que aquestes obres tindran el menor impacte possible en soroll, mobilitat o càrrega i descàrrega de materials. 

A través de l’Institut Cerdà, Aigües de Barcelona, ha signat, juntament amb Endesa, Gas Natural i Bombers de la Generalitat de Catalunya, un conveni per potenciar la coordinació en les intervencions de la via pública
wizness_aigues_segell-25.jpg

"Aigües de Barcelona és l’empresa més ben valorada per les seves intervencions a la via pública per l’ACEFAT, entitat que integra l’Ajuntament de Barcelona i les companyies que abasten de serveis bàsics la ciutat: aigua, gas, electricitat i telecomunicacions".

Sanejament

Gestionem directament el servei públic de sanejament d'aigües residuals a l'àrea metropolitana de Barcelona i oferim una gestió integral, ordenada i responsable de la xarxa de clavegueram i del drenatge urbà, sempre en coordinació amb l'Ajuntament i amb un esment especial al manteniment preventiu.

Disposem d'instal·lacions a l'avantguarda de la tecnologia per al tractament d'aigües i la depuració d'aigües residuals. La gestió integral comporta la recollida i transport fins a les plantes depuradores amb col·lectors. Alhora també inclou l'evacuació d'avingudes d'aigua i la reducció del risc d'innundacions derivats de períodes de pluja intensa.

Les estacions depuradores disposen de tractament de depuració biològica i tecnologia de darrera generació que permeten garantir la qualitat de l'aigua a les lleres dels rius Besòs i Llobregat, especialment en el seu tram final. Així com els aqüífers, els aiguamolls i les platges que les reben.

IMG_3429_hor.RETOC.jpg
Platja Vila Olimpica Barcelona v2.jpg
En els darrers 30 anys, les platges metropolitanes han passat a tenir la màxima qualificació mediambiental segons la normativa europea.

Impacte del canvi global

Aigües de Barcelona continua amb el compromís d’adhesió al Programa d’Acords Voluntaris de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC) per la reducció d’emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH), i participa en el pla de sostenibilitat de l’AMB, reportant anualment el resultat de l’empremta de carboni de l’organització i les accions de reducció d’emissions.

Petjada de carboni 

La petjada de carboni permet quantificar les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquest resultat es verifica externament en base a la norma ISO 14064.

Mitjançant l’eina Carboweb, a Aigües de Barcelona, realitzem el càlcul de forma detallada de les emissions en el cicle integral de l'aigua tenint en compte les emissions directes i indirectes (abast 1, 2 i 3), la qual cosa  facilita identificar punts febles i proposar millores per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i millorar l’acompliment energètic.

Carboweb, és el resultat d’un projecte de col·laboració amb l’AMB i Cetaqua pel desenvolupament d’una calculadora de l’empremta de carboni específica per les activitats del cicle integral de l’aigua i dissenyada per ser utilitzada en tot l’àmbit metropolità.

Aigües de Barcelona, disposa des del 2011 de la certificació de la norma ISO 50001 de Gestió Energètica, sistema dins del qual s’emmarquen un important nombre d’accions de millora encaminades a la reducció del consum energètic, que incideixen en una disminució progressiva de les emissions de CO2 derivades de la nostra activitat.

A més, i seguint en la línia de la innovació,   CITYSENSIA , Monitorització urbana para ciutats intel·ligents, possibilita explorar noves oportunitats en l'àmbit de les mesures de paràmetres mediambientals, com la qualitat de l'aire aplicat a entorns de ciutats intel·ligents.
Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon