Fomentem el diàleg amb els nostres grups de relació Fomentem el diàleg amb els nostres grups de relació Cargando...

(G4-17, G4-18, G4-19, G4-20, G4-21, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27, G4-SO1)
Desenvolupem un marc efectiu de diàleg i comunicació responsable amb els nostres grups de relació que permet conèixer les seves expectatives i necessitats, per considerar-los en la definició d’estratègies, plans i objectius, fomentant accions que generin valor compartit. Actuem, així mateix, considerant el paper de la societat, avaluant els riscos i impactes de la nostra activitat en l’entorn, impulsant el dret humà d’accés a l’aigua potable i al sanejament, el desenvolupament local i la cooperació amb les organitzacions públiques.

A Aigües de Barcelona, veiem el diàleg amb els grups de relació com una tasca contínua, integrada cada vegada més en el dia a dia del negoci. Es per això que durant el 2015 s'ha fet un gran esforç en la identificació detallada dels nostres grups de relació.

El diàleg és un factor clau per millorar el servei, per sensibilitzar els usuaris en l'ús sostenible del recurs i per establir la millor relació amb cada un dels grups de relació, atenent les seves necessitats especifiques.

A més de les administracions públiques i les entitats de consum, s'han treballat les relacions amb les associacions de veïns, entitats socials i responsables educatius. 

FD7-61742 v2.jpg
wizness_aigues_icones_dialeg-41.jpg

79 trobades amb administracions públiques.

wizness_aigues_icones_dialeg-36.jpg
Des del 2013 s'han visitat 166 entitats associatives, a qui s'ha presentat el Fons de Solidaritat, la Tarifa Social i altres mesures per la gestió de situacions de vulnerabilitat.
wizness_aigues_icones_dialeg-37.jpg

72% dels treballadors d’Aigües de Barcelona han realitzat l’enquesta de clima el 2015.

wizness_aigues_icones_dialeg-38.jpg

92 proveïdors enquestats el 2015 per identificar les seves necessitats i expectatives.

wizness_aigues_icones_dialeg-39.jpg

1.500 enquestes a clients per caracteritzar la percepció del servei per part de la ciutadana.

wizness_aigues_icones_dialeg-40.jpg

1.867 seguidors totals als comptes de Twitter d’Aigües de Barcelona i Fundació Agbar.


ESTUDI DE MATERIALITAT

A Aigües de Barcelona, veiem el diàleg amb els grups de relació com una tasca contínua, integrada cada vegada més en el dia a dia del negoci. És per això que, durant el 2015, s'ha fet un gran esforç en la identificació detallada dels nostres grups de relació.


El diàleg és un factor clau per millorar el servei, per sensibilitzar els usuaris en l'ús sostenible del recurs i per establir la millor relació amb cada un dels grups de relació, atenent les seves necessitats específiques.


A més de les administracions públiques i les entitats de consum, s'han treballat les relacions amb les associacions de veïns, entitats socials i responsables educatius.

A Aigües de Barcelona s'ha portat a terme una anàlisi de materialitat que té per objectiu identificar quins són els temes de l’organització més prioritaris en matèria de sostenibilitat econòmica, social i ambiental, i, per tant, reportem a l’Informe de Desenvolupament Sostenible de l’any 2015. L’anàlisi de materialitat s’ha complementat amb el treball efectuat en la definició del nou Pla Estratègic d’Acció de l’Entitat, anomenat “Aigües 2020”.

Les fases que s'han portat a terme es descriuen a continuació:

1)    Identificació dels aspectes econòmics, socials i ambientals potencialment rellevants de l’activitat. 

S’ha fet mitjançant l’anàlisi de diferents fonts d’informació (informació pública d’institucions sectorials, benchmarking, documentació interna, dossier de premsa i llistat d’aspectes de la Guia G4 de GRI) i a través de dinàmiques participatives internes en què s’han considerat les expectatives i comportaments esperats de cada grup de relació.    

2)    Priorització dels aspectes a nivell intern i extern per determinar quins es consideren rellevants.

   a. Priorització interna: partint dels aspectes de sostenibilitat identificats pels empleats, òrgans de govern i directius en el marc d’”Aigües 2020”, i assegurant que es contemplen com a mínim tots els aspectes de la Guia G4 de GRI, s’han determinat quins aspectes es consideren més rellevants a nivell intern. 

   b. Priorització externa: s’ha fet amb l’enviament d’enquestes en paper i en línia als proveïdors, clients (a través dels seus representants; les associacions de consumidors) i l’administració. A les enquestes s’ha demanat la priorització dels aspectes que internament s’havien identificat com a rellevants. Complementàriament, en el cas dels clients, també s'han considerat els resultats de les enquestes de satisfacció dels usuaris domèstics de l’any 2015, ja que es tracta d’una mostra de 1.551 enquestes telefòniques que tenen, entre altres, l’objectiu de captar els requeriments i expectatives dels clients. Les respostes obtingudes dels diferents grups de relació consultats s’han ponderat en funció de la importància de cada grup per tal d’obtenir un resultat agregat.

Hem considerat com a materials tots els aspectes rellevants del resultat de la consulta externa, atès que en aquesta únicament s’havia demanat sobre els temes que internament s’havien identificat com a rellevants.

3)    Validació. 

Té per objectiu assegurar que en el procés de materialitat s’han obtingut resultats coherents, que responen de manera raonada i equilibrada al comportament d’Aigües de Barcelona en matèria de sostenibilitat. Durant aquesta fase s’ha decidit incorporar com a rellevants alguns aspectes que no havien sortit com a tals a la fase de priorització, però que Aigües de Barcelona considera importants en la seva activitat. Concretament: 

  • Ocupació
  • Capacitació i formació
  • Acompliment econòmic
  • Pràctiques d’aquisició
  • Emissions

Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon