Gestionem els recursos de manera responsable Cargando...

(G4-14, DMA-Aigua, G4-EN8, G4-EN9, G4-EN10, DMA Efluents i residus, G4-EN22, DMA Seguretat i Salut dels clients, G4-PR1, DMA- Etiquetatge de productes)

L’aigua és la nostra raó de ser, per això en tots els processos, des de l’extracció fins al sanejament, passant per l’emmagatzematge i la distribució, apliquem tractaments i tecnologies que en garanteixen la màxima qualitat.

A Aigües de Barcelona gestionem de manera eficient els recursos hídrics i contribuïm activament a la preservació del medi ambient, promocionant l'ús de l'energia sostenible i l’economia circular a través de la millora contínua, l'acompliment ambiental i  la promoció del respecte pel medi ambient entre tots els nostres grups d'interès.

LA REUTILITZACIÓ, UNA APOSTA DE FUTUR

Les aigües tractades a les depuradores són reutilitzades i s’aprofiten en usos agrícoles, industrials i reg urbà.

hm3.JPG

La gestió sostenible de l'àrea de depuració permet optimitzar l'aprofitament de recursos involucrats en aquesta àrea, amb el que es millora la sostenibilitat en el procés.

El desenvolupament d'un model de gestió del subministrament d'aigua regenerada de les EDAR i la seva implantació a través d'Aigües de Barcelona permet aprofitar millor els escassos recursos hídrics disponibles en l'àmbit metropolità de Barcelona.


Aprofitem l'aigua que difícilment es pot potabilitzar per a d’altres usos com la neteja viària i del clavegueram o el reg de parcs i jardins.

A més, ens hem marcat l'objectiu d'implantar un sistema per garantir la seguretat de les aigües reutilitzades procedents dels processos de depuració.


Durant el 2015, aquesta acció s’ha concretat en l'execució del subministrament d'aigua regenerada a una empresa de la Zona Franca de Barcelona.

Desenvolupem projectes capdavanters cap a una economia circular, com el projecte aWARE Sistemes híbrids MBR-(PAC-NF) innovadors per promoure la reutilització d’aigua. El projecte aborda els problemes d’escassetat d’aigua, l’eliminació dels contaminants prioritaris i emergents dins del cicle urbà de l’aigua, la demostració i l’optimització de les tecnologies de regeneració i d’aigües residuals urbanes, així com la gestió d’aigua regenerada a les xarxes de distribució.

Per altra banda, també hi ha el projecte LIFE WIRE, que té com a objectiu proporcionar eficients esquemes de tractaments de reutilització per tal d’impulsar la reutilització d'aigües industrials, fent disponible recursos hídrics no convencionals com ara les aigües residuals urbanes regenerades.

Imagen2.jpg
Per altra banda, també hi ha el projecte LIFE WIRE, que té com a objectiu proporcionar eficients esquemes de tractaments de reutilització per tal d’impulsar la reutilització d'aigües industrials, fent disponible recursos hídrics no convencionals com ara les aigües residuals urbanes regenerades.

** Per recuperació de la llacuna de la Murtra.
*Per regar camps de golf.
PREVENCIÓ FUITES - XARXA INSPECCIONADA
Al 2015, el valor de l’eficiència hidràulica de la xarxa ha estat de 83,48% amb un increment 0,3% respecte al 2014. La millora és el resultat d’un programa anual específic de gestió activa de fuites, utilitzant la informació que proveeix la sectorització, i un sistema que redueix el temps de diagnòstic precoç de les averies. Alhora, els models que s’apliquen a la definició dels programes de renovació de la xarxa, també són determinants en el grau de millora assolida. Durant l’exercici 2015 també s’han avaluat diversos sistemes per a la detecció de fuites en grans conduccions, amb resultats satisfactoris.

1.718 km de xarxa inspeccionats a l’àrea metropolitana de Barcelona.
LA QUALITAT DE L'AIGUA, UNA PRIORITAT
Aigües de Barcelona assumeix el compromís que representa gestionar els recursos naturals com un element clau en la qualitat de vida de les persones. Dins d'aquest marc, les activitats d'Aigües de Barcelona es desenvolupen establint com a principi essencial la seguretat i la salut de tothom.
Al  Laboratori garantim l'òptima qualitat de l'aigua subministrada en els municipis on som responsables de l'abastament. Fins al punt  que disposem de la certificació ISO 22.000 del Risc Sanitari de l’Aigua i essent els primers a Espanya, i d’entre els primers al món, d'assolir-la per assegurar la qualitat de l'aigua.
L’aigua és monitoritzada tant des del punt de vista microbiològic, per tal de garantir que no contingui bactèries o virus patògens (perillosos per a la salut), mitjançant l’anàlisi d’una sèrie d’organismes indicadors; com des del punt de vista químic: els estàndards o valors de referència per als paràmetres químics estan fixats seguint les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), considerant un consum sanitàriament segur de l’aigua durant tota la vida, de manera que el consum durant 70 anys de dos litres d’una aigua que contingui qualsevol dels compostos al nivell d’aquest valor de referència no suposi cap increment significatiu de risc per a la salut. En l’establiment d’aquests valors es  tenen en compte també les aportacions a través dels aliments i d’altres vies (p.ex.: aire).
023.JPG
Miquel Paraira.jpg

“Es compleixen en un 100% els paràmetres amb rellevància sanitària"

Segons el director de laboratori, Miquel Paraira, "Disposem d'una xarxa d'equips que mesuren permanentment la qualitat de l'aigua i van enviant tos els avisos necessaris. D’entre ells, els paràmetres amb rellevància sanitària, es compleixen en un 100%."

Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon