Govern Cargando...

Estructura del capital

El màxim òrgan de govern és l’Assemblea. En l’actualitat a COSELVA es fan 2 o 3 assemblees anuals.

En aquest sentit i per afavorir la participació dels socis, COSELVA treballa en la sensibilització. L'objectiu es donar a conèixer la importància d’aquests espais com a facilitadors d’una major participació en la presa de decisions rellevants a la nostra organització.

L’assemblea és presidida pel president de la cooperativa qui té atribuïda en nom del Consell Rector, la representació de la Cooperativa i la presidència dels seus òrgans.

L’assemblea està composada actualment per 1473 persones sòcies. Cal mencionar que d’aquest nombre de persones, el 94 % són independents, o sigui no són treballadores ni tenen càrrecs directius. D’altra banda, en el cas del Consell Rector (òrgan responsable d’executar les decisions de l’Assemblea i d’assegurar el compliment dels drets i obligacions de les persones sòcies) anotem que només una persona d’un total de nou membres, és treballadora de la cooperativa i que en aquest cas concret fa les funcions de secretaria.   

Cada soci, en funció de la seva producció, té un % de capital social dins la cooperativa.


Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon