Democràcia interna i participació dels socis Cargando...

Tant la democràcia com la participació de les persones sòcies estan regulades a través dels estatuts del 1900 i en les actualitzacions posteriors, així com en les adequacions a les normatives vigents legals i de la llei de cooperatives. 
Per tal de que s'hi puguin adherir noves persones sòcies o membres tenim les condicions establertes en els estatuts. L'entrada és lliure sempre que l'estructura productiva ho permeti.
La sortida de persones sòcies de l'entitat està contemplada en els estauts.
El 65 % de les persones sòcies tenen dret a vot.
Els estauts descriuen els processos per renovar els òrgans de representació.
Els espais previtos per la presa de decisions son: en primer terme l'assemblea i en segon el Consell Rector.
El % mig de la participació en el principal espai generat que són les assemblees es del 8 %.
Els canals d'informació que la cooperativa disposa són:

  • la web 
  • enviament de cartes 
  • xarxes socials: facebook i twiter
  • enviament de correus electrònics
  • les assemblees
10 persones de l'entitat han rebut formació sobre economia social. Això representa un 10 % dels membres entre treballadors i consell rector de l'entitat.
Un 0,8 % es la participació en el màxim òrgan de decisió que és el Consell Rector amb 9 persones i 2 més com a interventors de comptes.
El reglament electoral intern de l'organització estableix quins passos s'han de seguir per que un soci pugui presentar-se com a candidat a membre del Consell Rector i pugui ser elegit en una assemblea. Els vocals elegits per l'assemblea, escolliran entre ells els diferents càrrecs que composen el Consell Rector.
Les limitacions en la sobirania de l'assemblea estan descrites en els estauts de la cooperativa.


Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon