Responsabilitat Social Corporativa

Página principal Dimensions de la responsabilitat social corporativa

Dimensió bon govern Dimensió bon govern Cargando...

Entenem la dimensió bon govern com la integració de l’RSC al govern corporatiu, en la definició de l'estratègia, en la pròpia gestió i en la relació i comunicació amb els grups de relació. Transversalitat, proximitat, transparència, rendició de comptes, participació, comportament ètic i gestió responsable són els aspectes pels quals vetllem.

Amb l'objectiu d'assegurar la transparència en la gestió pública i el comportament ètic de tots els nostres treballadors, enguany ens hem proposat elaborar i aprovar un Codi de bon govern, impulsar una estratègia corporativa global de transparència i accés a la informació que passa per crear un protocol que reguli el dret d’accés a la informació pública i un canal per formular propostes i suggeriments i donar una major assistència i suport als ens locals en matèria de responsabilitat social, transparència i comunicació. També assumim un dels nostres compromisos principals com a base per al desenvolupament de la nostra activitat amb criteris de sostenibilitat: la gestió responsable i eficient dels recursos. 

Este es un texto
Creem una cultura d’ètica i convivència amb el Codi de bon govern i qualitat institucional

Treballem per recollir i definir els principis i compromisos que hem d’assumir en relació a les parts interessades, per tal de crear una cultura d’ètica i bona convivència. Aquest Codi (aprovat el 2017) es constitueix com una declaració de principis, compromisos i valors que ens faran de guia del que és exigible i que hauran de fonamentar l’activitat pública de la nostra corporació. El Codi ha de ser aplicable als càrrecs electes i a tot el personal de la corporació i dels seus organismes autònoms. També s’ha de respectar per part dels governs locals, la ciutadania, els proveïdors i la resta d’agents relacionats amb la corporació.

Este es un texto
Rendim comptes a la ciutadania i als ens locals de la demarcació mitjançant el nou Portal de transparència de la Diputació de Barcelona (en endavant PTDB) i el web Dades obertes

La societat "exigeix una major transparència sobre el funcionament de les administracions i els processos de presa de decisió, incloent-hi el reconeixement d'un dret ampli d'accés a la informació pública, així com una major participació en la presa de decisions".
El PTDB ofereix informació sobre nosaltres i la nostra organització i l’activitat que duem a terme. A més, permet saber com es gestionen els recursos econòmics i el patrimoni de la corporació, així com conèixer les normes de funcionament i els acords presos en els òrgans de govern. Dins el PTDB s’ha creat, a més, un canal que dóna compliment al dret de formular propostes i suggeriments dels ens locals i de la ciutadania en relació al funcionament dels serveis públics de la Diputació. Tot plegat respon al nostre compromís inequívoc de transparència, accés a la informació i actuació ètica.

Pel que fa a dades d'ús i consulta del PTDB, des del 14 de desembre de 2015 fins al 31 de desembre de 2016, han entrat al PTDB 13.700 usuaris en 20.873 sessions i han consultat 149.548 pàgines, de manera que en cada sessió s'han vist unes 7 pàgines de mitjana. Cada usuari, que pot ser la mateixa persona comptabilitzada diverses vegades, ha obert 1,8 sessions de mitjana. Des d'una altra perspectiva, cada dia 31 usuaris han iniciat de mitjana 57 sessions, amb una durada d'uns 5 minuts. 

La gran majoria de visitants (81%) han estat nous i el 19% restant, recurrents. Els usuaris recurrents de mitjana han consultat gairebé 10 pàgines i la durada de les sessions ha estat de 7 minuts, mentre que els usuaris nous han consultat de mitjana la meitat de les pàgines (4,82) i s'hi han quedat una mica menys de la meitat del temps (3:15 minuts).

Figura 8: Dades generals del Portal de Transparència de la Diputació (PTDB)

Les Dades obertes són conjunts de dades produïdes o recopilades per organismes públics que es posen a disposició d’empreses, associacions i ciutadania per mitjà d’Internet perquè les usin i elaborin nous productes i serveis que aportin valor, innovació i impuls econòmic i social. Poden ser dades de tipus estadístic, econòmic, geogràfic, mèdic, etc. El principi clau de les dades obertes és, doncs, generar valor a la comunitat de ciutadans, professionals i organitzacions interessats en l’obertura i reutilització de la informació del sector públic. Aquesta iniciativa respon a una voluntat de transparència i estratègia d’obertura del coneixement en general de la corporació.

Per caminar cap a una gestió responsable i eficient dels nostres recursos treballem de manera transversal. A més, hem desenvolupat sistemes de simplificació administrativa i de reforç dels controls d’eficàcia i eficiència de la gestió administrativa.

A nivell corporatiu, hem elaborat 18 propostes que contribueixen a la millora contínua dels processos interns de gestió econòmico-administratius amb l’objectiu  d’impulsar la simplificació administrativa, i 9 propostes d'instruccions i metodologies que milloren l'eficàcia i l'eficiència en la gestió dels recursos. Per exemple, aconseguim la puntuació 489 en l'autoavaluació del model EFQM al Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i altres Publicacions Oficials.

En el territori, un 10.56% d’ens locals han fet actuacions de millora organitzativa i de processos en els seus equips bàsics d’atenció social amb el nostre suport. Per altra banda, un 11% d'ajuntaments amb població de fins a 30.000 habitants ja tenen una gestió digital de la despesa, fet que afavoreix l’eficiència en la seva gestió econòmica. A més, la demarcació estalvia 7,5 MEUR durant dos anys en la compra agregada dels serveis de telecomunicacions.

Este es un texto
Hem incorporat criteris ambientals i socials en els plecs de condicions per a les compres i les contractacions de la Diputació i de les entitats associades

La instrucció per a la incorporació de clàusules socials en la contractació de la Diputació de Barcelona (en endavant ICSC) té per objecte la contractació pública socialment responsable i planteja incorporar de forma transversal (no tant sols als contractes de caràcter social, sinó a qualsevol dels objectes contractuals que promoguin les diferents Àrees), criteris socials, ètics i mediambientals a l’hora de preparar i executar els contractes públics.

Concretament, hem incorporat criteris ambientals en la contractació de serveis i productes, com ara de recintes i edificis corporatius, la recollida de residus, les arts gràfiques, els serveis de missatgeria i paqueteria, la bugaderia industrial, el subministrament de productes alimentaris els serveis d’informació  i control d’accessos, suport a esdeveniments i jornades i restauració.

Els criteris socials inclouen la contractació d’empreses d’inserció laboral. Així mateix, a través d’aquesta instrucció, també preveiem la reserva social a favor dels Centres Especials de Treball (CET) i empreses de reinserció, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial risc d’exclusió social, tal com estableixen les línies estratègiques de gestió responsable de la corporació descrites en el Pla director.

En l’exercici de 2016 l’import total adjudicat va ser de 541.040,80€. L’import total dels contractes prorrogats de reserva social va ser de 690.510,15€. El percentatge de contractació adjudicada del màxim destinat a reserva social va ser del 85,2 %. En el de 2015, l’import total adjudicat va ser de 852.276,47€, amb el mateix percentatge de contractació adjudicada del màxim destinat a reserva social.

Figura 9: Taula d'expedients adjudicats.

Entre els projectes adjudicats volem destacar:

 • Les Obres del Projecte executiu de la rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial, amb un import adjudicat de 4.092.021,52 €,
 • L’Acord marc amb un màxim de 3 empreses per al subministrament de carburants per als vehicles de diferents serveis de la Diputació i de l’ORGT d’import adjudicat 1.090.000.00€. 
 • Contractes d’execució d’obres de rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de persones grans de municipis menors de 300.000 habitants, mitjançant inserció sociolaboral i qualitat en l’ocupació, i el Servei local de teleassistència per als municipis de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants.
 • Des de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i derivat dels compromisos adquirits per la Diputació de Barcelona en el conveni de col·laboració amb la Fundació “La Caixa” en matèria d’espais naturals protegits, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació de persones amb especial risc d’exclusió social, aprovat el 2014, l’import adjudicat per al 2015 per als plans d’actuació va ascendir a 451.164,57€.

En concordança amb el nostre compromís de gestió responsable de la cadena de subministrament, mantenim el termini mitjà de pagament dels nostres proveïdors significativament inferior a l'establert per normativa vigent. Així doncs, l’any 2015 era de 24,52 dies i enguany ha estat de 25,21 dies, encara inferior als 30 dies reglamentaris. 

Paguem els nostres proveïdors en un termini inferior en cinc dies respecte el que marca la llei.

Bones pràctiques

Donem assistència en transparència, accés i reutilització de la informació publica als ens locals

Hem ofert una assistència tècnica en el desenvolupament de la transparència adaptada a l’heterogeneïtat municipal i al grau de maduresa organitzativa de cada ens local. Així, en el marc del Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona per a 2016, s’ha ofert un recurs intitulat “Transparència, accés i reutilització de la informació pública,” que podia incloure algunes de les actuacions següents:

 • Diagnosi i millora de la informació municipal en matèria de transparència, accés a la informació i reutilització d’acord amb el marc legal vigent.
 • Elaboració de l’inventari de dades reutilitzables.

Mitjançant aquest recurs de Catàleg es van desenvolupar, amb recursos humans propis, 17 projectes de desplegament de la transparència a diferents ens locals.

Així mateix, i en el marc de la Xarxa de Governs transparents de Catalunya, fruit del Conveni Marc de 2 de juny de 2015 entre les Diputacions, la Generalitat de Catalunya, el Consorci AOC i les entitats municipalistes de Catalunya, la Diputació, a través del Servei d’Assistència  a l’Organització Municipal (SAOM), hem col·laborat  activament desenvolupant les següents tasques:

 • Participació en el Comitè TIC de Transparència pels ens locals. En aquest marc s’han aprovat i publicat més de 85 models d’ítems de transparència que faciliten a les entitats locals el tipus d’informació que s’ha de publicar en cadascun dels conceptes previstos dins el portal de Transparència AOC.
 • S’han impartit, amb docents propis del SAOMi, 16 sessions formatives adreçades a més de 300 assistents de 185 entitats locals. Es tracta d’una acció formativa per al personal dels ens locals que disposen del  Portal de transparència subministrat per l’AOC per donar a conèixer les obligacions de transparència que afecten els ens locals; identificar els recursos disponibles al seu abast, i facilitar els coneixements necessaris per poder utilitzar el portal. 

El Pla d’actuació del mandat 2016-2019 recull els principals objectius polítics i línies d’actuació que donen resposta a les prioritats del govern de la Diputació

Tot i que les dades mostren petites variacions, els 6 objectius estratègics per l’any 2016 s’han assolit amb escreix i, per tant, el Pla s’ha executat globalment. Els objectius estratègics són:

1.       Facilitar l’establiment d’un model territorial equilibrat i sostenible. +9,7%

2.       Impulsar l’estructura productiva local i el foment de l’ocupació. +11,6%

3.       Promoure la cultura, l’educació i l’esport com a eines de cohesió i progrés. +14,5%

4.       Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats +1,9%

5.       Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania +4,7%

6.       Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l’autonomia i la suficiència financera +8,6%

Els objectius estratègics amb més objectius específics vinculats a línies d’actuació de mandat assolits són el 3 i el 6, amb més del 80%. Tots els objectius estratègics tenen menys d’un 25% d’objectius específics sense assolir, amb una desviació inferior al 50% i no n’hi ha cap amb objectius sense assolir amb una desviació superior al 50%.
25440762_10155672463795791_675722225_o.jpg

Figura 10: Percentatge del grau d'assoliment dels objectius per cada línia d’actuació del Pla d’actuació del mandat 2016-19

Tenim habilitat un Espai de reflexió ètica al Centre residencial d'estades temporals i respir

L’Espai de Reflexió Ètica (en endavant ERESS) del centre residencial d’estades temporals i respir és un espai de caràcter consultiu, plural i interdisciplinari per a l’assessorament i deliberació sobre qüestions ètiques que puguin sorgir en el nostre àmbit d’actuació. Així mateix, té la voluntat d’esdevenir un espai de diàleg i debat per a tots els professionals del centre per al discerniment de dilemes ètics, així com una eina per contribuir a la millora i humanització de l’assistència.

Els objectius de l’ERESS són:

 • Incorporar la perspectiva ètica en la pràctica quotidiana dels equips de treball.
 • Vetllar per la dignitat, l’autonomia i la justícia de les persones ateses, familiars i professionals implicats en el nostre centre residencial.
 • Fomentar l’excel·lència de l’exercici professional i la prestació dels serveis.

El nombre d'integrants de l’ERESS és de 15 professionals que representen totes les disciplines del personal del centre. 

Durant el 2016 s’ha dut a terme una reunió, la de constitució de l’Espai, donat que els documents per a la seva formalització (Codi ètic, Reglament de funcionament intern, formulari per plantejar dilemes ètics) es van finalitzar al novembre de 2016.